Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy r.2013

 Zápis č.2/2013 z jednání  Rady UKS ze dne 28.1.2013.

Účast: Wágnerová,Veselská,Koběrská,Knorr  /Adámková omluvena pro nemoc

1.Bylo provedeno dopřesnění funkcí v Radě dle Stanov UKS takto:

     Předseda: Bronislava Wágnerová

     Místopředseda : Marie Adámková   

    Jednatel : Valter Knorr

     Hospodář: Karla Veselská

     Člen-pověřený vedením web stránek : Marie Koběrská

2. K  jednání jménem Rady UKS navenek jsou zmocněni  Wagnerová,Veselská a Knorr.

3. Účet pro UKS byl zřízen u ERA Poštovní banky.

4.Seznam pro potřeby seznamu členů UKS na 4.2.2013 připraví  M.Koběrská

5.Promluvu ke studujícím Setipu za účelem náboru do UKS na den 4.2.2013 připraví Wágnerová

6.Byla odsouhlašena platba 504,-Kč/rok za webové stránky  www.uks.estranky.cz

7.Změny v termínech přednášek a exkurzí ….

    budou doplěny na webových stránkách UKS včetně  Setipu.

8.Rada schválila přizvání Evy Porubové k užší spolupráci v hospodářské oblasti. 

Zapsali: Knorr,Wágnerová

---------------------------------------------------------------------------------------          

 

  Zápis ze schůze Rady UKS při OU Ostrava,

konané dne 25.2.2013.

Jednání přítomni: B.Wágnerová,M.Adámková,M.Koběrská,V.Knorr

Omluvena K.Veselská pro nemoc

Bylo projednáno:

1.Revizní zpráva-výsledky hospodaření UKS za rok 2012 s tím, že B.Wagnerová zaslala dřívějšímu předsedovi J.Hrubému e-mailem výsledky k vyjádření. Odpověď-vyjádření J.Hrubého ze dne 20.2.2012 se stane přílohou RZ 2012. Zároveň bylo odsouhlaseno,že bude  vznesen požadavek na vrácení přeplatku nájmu místnosti po Charitě Ostrava (B.Wagnerová)

2.Byla odsouhlašena  odměna  500,- Kč pro lektora p.Steinmetze.

3.Rada souhlasí a současně pověřuje J. Bártu kontaktováním se sdružením SENSEN , které je potenciálním možným přidělovatelem dotací na činnost UKS.

4. RZ 2012 bude taktéž zaslána p.J.Soukalovi k vyjádření.

 Zašle e- mailem B.Wagnerová.

Zapsal: V.Knorr

25.2.2013

-------------------------------------------------------------- 

 

Zápis ze zasedání

Rady Univerzitního klubu seniorů při OU

konaného  dne 25.3.2013 v Pizzerii na ulici Přívozské ve 14 hodin.

Přítomni: B.Wágnerová, M.Adámková, K.Veselská, M.Koběrská, V.Knorr na pozvání rady J.Bárta

Bylo projednáno:

1,  B.Wágnerová seznámila radu se stavem na účtu UKS v bance -  je tam 8211 Kč.

2,  Nabídku SENSENu na bezplatnou přednášku  Mgr.Cikrta o lécích projedná B.Wágnerová  a K.Veselská z pohledu možností získání prostor pro konání akce a J.Bárta prověří volné termíny z pohledu přednášejícího. Zároveň by pak zajišťoval spoluúčast lékárnice coby odborného  konzultanta.

3,  K. Veselská byla pověřena zajištěním další přednášky profesora Steinmetze z oblasti hudebního života.

4,  J.Bárta  byl radou pověřen navázáním kontaktu  v rámci projektu SENSEN v oblasti zdraví a podpory  zdravého životního stylu.Konkrétně jde o nabídku Ak-Sen.sk v Piešťanech.

5,  Návrh na výrobu razítka UKS byl prozatím odložen.

Zapsal: V. Knorr 

----------------------------------------------  

 

Zápis z jednání rady Univerzitního klubu seniorů

při OU konaného 6.5.2013 

v prostoru Knihovny OU-Pyramidě ve 13 hod.

Přítomni:     B.Wágnerová, V.Knorr, M.Koběrská

Omluveni:   K.Veselská, M.Adámková

Bylo projednáno:

1.  B.Wágnerová seznámila přítomné s Rozborem k revizní zprávě za rok 2012. RZ byla zpracována RK za vedení D.Kořístkové 18.2.2013 a předána předsedkyni rady UKS.

Oba doklady jsou k dispozici u B.Wágnerové.

2. UKS obdržela upomínku k zaplacení pronájmu místnosti pro přednášku UKS dne15.4.2013.Pronájem však byl zaplacen.Případ dořeší K.Veselská.                 

3. Výroční zprávu UKS pro potřebu žádosti o dotaci u ČS

(vyřizuje Mgr. Z.Najzarová) vypracují  po  domluvě B.Wágnerová s D.Kořístkovou.Jedná se o akci Skotsko pro kurz angličtiny.

4. Předběžně byl projednán plán akcí UKS na druhé pololetí 2013 . Jednalo by se o 3 přednášky  z oblasti muzikologie, psychiatrie,popř.historie či diplomacie v měsících 09,10,11. Upřesnění bude provedeno na příští radě.

5. B.Wágnerová zjistí možnosti zajištění místnosti na tyto akce v Pyramidě.

6. B.Wágnerová zajistí informace o zamýšlené exkurzi do Kladska

PF OU u Dr. Telnarové, aby nedošlo ke křížení termínů této případné akce s termíny akcí UKS..

 Zapsal: V.Knorr

---------------------------------------------------------------------   

 

Zápis č.6/2013 z jednání rady UKS konané dne 3.6.2013

ve 14 hod.v Pyramidě.

Účast: B.Wágnerová,M.Adámková,K.Veselská,M.Koběrská,V.Knorr

Kontrola úkolů ze zápisu č.5/2013 :

ad 1,  doklady byly předány D.Kořistkové

ad 2, upomínku platby pronájmu vyřídila K.Veselská

ad 3, dotace od ČS dosud ve vyřizování Z.Najzarovou

ad 4, řešeno v bodu 2. tohoto zápisu

ad 4, ředitelka knihovny OU dosud nerozhodla o pronájmech učebny ve 2/2013

ad ,5 informace o Kladsku jsou na stránkách  SETIPu

Nově bylo projednáno :

1.      B.Wagnerová požádá J.Bártu o bližší informace k Piešťanům

2.      Na přednášky ve IIpol/2013 byly doporučeny přednášky:

-         O film. Archivu

-         O diplomacii –Dr.Kubín

 

-         O hudbě  -prof Steinmetz

Zapsal: V.Knorr

 

 V Ostravě 3.6.2013

--------------------------------------------------------------

 

Zápis č.7/2013 z jednání Rady UKS ze dne 26.6.2013 

konané ve 12.30hod v prostoru Pizzerie na ulici Přívozské.

 Účast: B.Wágnerová, M.Adámková, K.Veselská, M.Koběrská, V.Knorr,

J.Bárta jako pozvaný host

Kontrola úkolů z dřívějších zápisů:

         -všechny úkoly byly splněny nebo jsou průběžně plněny včetně plánovaných přednášek a exkurzí za 1.pololetí

Nově bylo projednáno:

     1.7   Jsou připravovány přednášky v těchto termínech

·         15.10.2013 přednáška p.Opěly, ředitele Národního filmového archivu

·         19.11.2013 prof. Steinmetz o významných sbor. dirigentech

·         14.1.2014   Výroční členská schůze+přednáška J.Štědroňové na téma: zdraví

       2.7   M.Koběrská bude organizovat exkurzi do Muzea Těšínska v Petřvaldě u Karviné  v pravděpodobném termínu 27.9.2013.

       3.7   J.Bárta informoval radu o možnostech navázání spolupráce s klubem seniorů v Piešťanech Ak-Sen. Bylo dohodnuto, že J.Bárta zašle podklady pro možnou žádost o udělení grantu na Magistrátu MO a také připraví možný program pro spolupráci s Ak-Sen. 

 

Zapsal: V.Knorr

---------------------------

Zápis č.8/2013 ze zasedání rady UKS ze dne 19.11.2013

konané v prostoru pizzerie na Přívozské ulici.

Přítomni: B.Wágnerová, K.Veselská, M.Koběrská, V.Knorr

Nepřítomná: M.Adámková

Kontrola úkolů ze zápisu č.6/2013:

K  bodu 1. Změna obsahu přednášky dne 19.11.2013

-nově Dr. Kubín

K bodu 2. A 3. Budou opětovně projednány na tomto zasedání

Nově bylo projednáno:

1.D.Kořístková požádala o uvolnění z funkce předsedy RK k 30.11.2013.

   Podobně i M.Krahulíková. Rada doporučuje, aby RK dokončila svou činnost

   až do konce roku 2013.

2.M.Koběrská  odešle pozvánku na Výroční členskou schůzi dne  14.1.2014 všem dřívějším

  i současným členům UKS. Na přednášce U3V v prosinci 2013 budou vyzváni všichni studenti k účasti         na činnosti UKS.

3. Žádost o grant MMO pro rok 2014 vypracuje K.Veselská ve spolupráci s B.Wágnerovou. Vyřizuje J.Bárta.

4.Rada souhlasí s nominací B.Wágnerové na akci Sen-Senu „Senior roku 2013“.

5.Schůzka s účastí D.Kořístkové bude svolána operativně ve  12/2013.

6.Členové rady budou připravovat na přednášku dne 18.3.2014 a další v průběhu roku 2014 vhodná   témata.

Zapsal :V.Knorr 

---------------------------------------------------------------

Rok 2014

Zápis č. 1/2014 z jednání Rady UKS ze dne 13.1.2014 konané v Pyramidě.

Účast : B.Wágnerová,M.Koběrská,K.Veselská,V.Knorr,      oml.M.Adámková

Kontrola úkolů ze zápisu č.7/2013:

Úkoly z tohoto zápisu byly splněny.

Nově bylo projednáno:

1.Program VČS dne 14.1.2014.   Rada schválila návrh a pověřila řízením VČS v.Knorra.

   Na předsedu návrhové a mandátové komise navrhuje K.Veselskou.

2.Požádat J.Bártu o vystoupení v diskuzi ve věci grantu na úhradu léčebných nákladů

    V Piešťanech u SENSENu popř.spolupracujících obč. sdružení.

3.Personální změny v Radě a RK přednese na VČS  B.Wagnerová jako návrh takto:

   Odstoupení z Rady ze zdravotních důvodů-M.Adámková a kooptace O.Svobody.

   Odstoupení z RK D.Kořistkové a  M.Krahulíkové.       

Navrhujeme nové složeníRK:

    Předseda J.Kubíček a členové E.Porubová a M.Juřinová.

4.Presenci na VČS i na následující přednášce „ O osteoporoze“ zajistí M.Koběrská.

 

Zapsal : V.Knorr