Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy UKS

Stanovy Univerzitního klubu seniorů, z. s.

(dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

I. Název, sídlo, doba trvání spolku

1. Název spolku: Univerzitní klub seniorů, z.s.( dále jen UKS)

2. Sídlo spolku: Šilheřovická 276/53,

Ostrava Petřkovice, 725 29

3. Adresa sídla spolku ke dni jeho založení: Sokolovská ,  Ostrava - Poruba, 708 00

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

II. Poslání a cíle  spolku

1.  UKS naváže na dosavadní projekty vzdělávání seniorů, které bude využívat jako model pro  vzdělávání seniorů a organizaci vzdělávacích aktivit.

2.  Bude úzce spolupracovat s řešiteli projektů celoživotního vzdělávání dospělých a bude jim nápomocen při organizaci aktivit pro seniory.

 3. Naváže spolupráci s ostatními univerzitami a jejich kluby, resp. s dalšími kluby, např. SENSEN.

4. Bude iniciovat a provozovat samostatné přednášky a aktivity včetně jejich podpory ve virtuální třídě U3V (dle principu Study circle).

 

III. Vznik a zánik členství, evidence členů

1. Členem UKS se může stát posluchač nebo absolvent virtuální U3V, popř. rodinný člen studenta nebo osoba z okruhu jeho přátel.

2. Členství ve spolku je dobrovolné.

3. Člen UKS může ukončit své členství tak, že doručí výboru UKS oznámení o ukončení členství.

4 .Členství zaniká v případě, že člen neuhradí v daném termínu jeden měsíc po započetí semestru  členský příspěvek.

5. Členství zaniká dále na základě hrubého porušování povinností člena UKS, kdy člena může vyloučit členská schůze spolku.

6. Členství zaniká úmrtím člena.

7. Seznam členů je přístupný pouze členům spolku na vyžádání.

 

IV. Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 1. Volit a být volen do orgánů spolku
 2. Účastnit se na činnosti spolku
 3. Být informován o činnosti spolku

Člen spolku je povinen:

 1. Řídit se těmito stanovami
 2. Řádně a včas hradit členské příspěvky
 3. Je-li zvolen do orgánů spolku, řádně  vykonávat svou funkci
 4. Účastnit se zasedání členské schůze spolku

 

V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 •  Členská schůze
 •  Kontrolní komise
 •  Výbor

Funkční období je tříleté. Opakovaná volba je možná.

 

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku, výroční zprávu a výroční zprávu kontrolní komise.
 3. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně jednou ročně.
 4. Zasedání členské schůze  se svolává zprávou elektronické pošty (e-mail) nejméně  30 dnů před dnem  jejího  konání.   Součástí pozvánky musí být pořad jednání členské schůze.
 5. Členská schůze je  usnášeníschopná  za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku.
 6. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis.

 

VII.  Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise je kontrolní a revizní orgán spolku.
 2. Kontrolní komise má nejméně tři členy.
 3. Kontrolní komise dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se zákonem a stanovami.
 4. Na zasedání členské schůze, které má schválit řádnou účetní uzávěrku, přednese pověřený člen kontrolní komise zprávu o činnosti komise a jejích zjištěních za uplynulé účetní období.

 

VIII. Výbor, předseda

 

 1. Výbor je kolektivní statutární orgán spolku.
 2. Výbor má šest členů, volených a odvolávaných členskou schůzí.  Předsedu volí výbor UKS ze svého středu.
 3. Zanikne-li členství určité osoby před uplynutím funkčního období, zvolí členská schůze jeho nástupce do doby dalšího volebního období.
 4. Spolek zastupuje předseda, místopředseda nebo jednatel spolku.
 5. Zasedání výboru  může svolat kterýkoliv člen výboru.
 6. Výbor rozhoduje  nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 7. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje jednatel spolku a předseda.
 8. Výbor UKS vypracovává žádosti o udělení grantů.
 9. Výbor UKS organizuje činnost UKS ( přednášky, exkurze, využití grantů atd.) Současně odsouhlašuje náklady s tím spojené.
 10.  Za zapsaný spolek jedná předseda samostatně, při písemném styku předseda společně s jedním členem výboru spolku.  

 

IX. Zásady hospodaření spolku

 

        1. Zdroje příjmů

členské příspěvky

            příspěvky sponzorů

            grantové příspěvky

        2. Předseda plus jeden člen výboru mohou disponovat     částkou do 20 000 Kč bez schválení členskou schůzí.

 

 X. Závěrečné ustanovení

              Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb.,                   občanským zákoníkem.

V případě zániku spolku  rozhodne členská schůze

o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby.

Není-li rozhodování členské schůze možné, rozhodne

o naložení s likvidačním zůstatkem výbor spolku.

 

 

V Ostravě, dne………………………………………………

 

------------------------------------

I. Úvodní ustanovení

1.1. Název: Univerzitní klub seniorů, z.s.( dále jen UKS)

1.2. Sídlo spolku: Šilheřovická 53, 725 29 Ostrava-Petřkovice

1.3. Spolek je dobrovolné sdružení občanů, které je právnickou osobou dle Zákona č.89/2012 Sb. o sdružování občanů a sdružuje posluchače a absolventy různých vzdělávacích forem aktivit univerzit pro seniory.

II. Cíle UKS

2.1. Naváže na dosavadní projekty vzdělávání seniorů, které bude využívat jako model pro vzdělávání seniorů a organizaci vzdělávacích aktivit.

2.2. Bude úzce spolupracovat s řešiteli projektů celoživotního vzdělávání dospělých a bude jim nápomocen při organizaci aktivit pro seniory.

2.3. Naváže spolupráci s ostatními univerzitami a jejich kluby nejen v ČR, ale také v zahraničí, resp. s dalšími seniorskými kluby, např. SENSEN aj.

2.4. Bude iniciovat a provozovat samostatné přednášky a aktivity včetně jejich podpory ve virtuální třídě U3V (dle principu Study circle).

III. Podmínky členství

3.1. Členem UKS se může stát posluchač nebo absolvent virtuální U3V.

3.2. Členství ve spolku je dobrovolné.

3.3. Člen UKS může ukončit své členství tak, že doručí výboru UKS oznámení o ukončení členství.

3.4. Členství zaniká v případě, že člen neuhradí v daném termínu členský příspěvek.

3.5. Členství zaniká dále na základě hrubého porušování povinností člena UKS, kdy člena může vyloučit členská schůze spolku.

3.6. Členství zaniká úmrtím člena.

IV. Práva a povinnosti člena UKS

4.1. Členové UKS mají právo:

-účastnit se všech akcí pořádaných výborem UKS

-navrhovat členy výboru UKS a být do výboru UKS voleni

-připomínkovat návrhy a program organizovaný výborem UKS

4.2. Členové UKS mají povinnosti:

-dodržovat stanovy a řídit se jimi

-aktivně se účastnit činností a akcí UKS 

-uhradit v daném termínu členský příspěvek stanovený členskou schůzí

-přispívat k dobrému jménu UKS

V. Orgány UKS

5.1. Nejvyšším orgánem UKS je členská schůze

5.2. Statutárním orgánem UKS je výbor UKS.

5.3. Výbor UKS je šestičlenný a je volen na výroční členské schůzi.

5.4. Výbor je tvořen těmito funkcemi: předseda, místopředseda, jednatel, hospodář a členové výboru. Funkční období výboru je tříleté. Za zapsaný spolek jedná předseda samostatně, při písemném styku společně s dalším členem spolku.

5.5. Výbor UKS řídí a realizuje činnost UKS v souladu se Stanovami.

5.6. Výbor UKS volí na první schůzi ze svých členů předsedu a místopředsedu a další funkce.

5.7. Výbor UKS eviduje členskou základnu.

5.8. Jednání výboru UKS řídí jeho předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda.

5.9. Výbor UKS rozhoduje hlasováním a přijímá rozhodnutí většinou hlasů. 5.10. Členství výboru UKS zaniká volbami nebo písemnou odhláškou, předanou předsedovi.

5.11. K orgánům UKS patří revizní komise složená ze 3 členů spolku.

Revizní komise provádí průběžnou kontrolu práce výboru a hospodaření. Zprávu předkládá revizní komise 1x ročně na výroční členské schůzi. Revizní komise je volena tajným hlasováním.

5.12. Organizační jednotky nebudou zřizovány.

VI. Zásady hospodaření

6.1. Zdroje příjmů

-členské příspěvky

-příspěvky sponzorů

-grantové příspěvky (v určených programech, které bude UKS realizovat 

-spolek vede účet u peněžního ústavu v ČR s tím, že výběr z účtu může provádět samostatně předseda a další dva určení členové spolku a to do výše 10 000,- Kč. Nad tuto částku může vybrat peníze jen předseda spolu s podpisy dalších dvou členů, kteří mají právo s účtem nakládat.

- vztahy k spolupracujícím partnerům spolku, zejména smlouvy a jiné právní

úkony se upravují v rámci platných zákonů a právních předpisů.
--------------------------------------

složení Výboru Univerzitního klubu seniorů, z.s.:

Bronislava Wágnerová předseda

Ing.Oldřich Svoboda místopředseda

Karla Veselská hospodář

Walter Knorr jednatel

Marie Koběrská správce http://www.uks.estranky.cz

RNDr.Jiří Bárta aktivní člen výboru

složení Revizní komise Univerzitního klubu seniorů, z.s.:

Miroslava Juřinová

I.Gajdáčková

Milena Šmerdová

------------------------------------------------

 Zápis z  výroční členské schůze Univerzitního klubu seniorů,z.s.konané dne 20 . 01. 2017 v Ostravě

Výroční členskou schůzi zahájila a účastníky přivítala předsedkyně B. Wágnerová a předala  řízení schůze  J. Bártovi. Ten seznámil přítomné s programem schůze :

 1. Zprávu o činnosti UKS za rok 2016 včetně rámcového plánu činnosti na rok 2017 přednesla B. Wágnerová.
 2.  Zprávu o hospodaření přednesla K. Veselská.
 3. Zprávu revizní komise přednesla  M. Šmerdová.
 4. Diskuze
 • VČS bere na vědomí změnu názvu z občanského sdružení na zapsaný spolek, který byl 4/2016 zapsán u Krajského soudu, jak ukládá NOZ.
 • VČS  se seznámila se stanovami s tím , že tyto budou v případě podaných námětů doplněny a upřesněny, což bude projednáno na další členské schůzi
 • VČS schválila odstoupení E. Porubové z funkce členky revizní komise a kooptaci   I. Gajdáčkové na uvolněnou funkci.
 • Členský příspěvek bude i nadále činit 100 Kč za semestr. Členství zaniká nezaplacením příspěvku do  30 dnů od  začátku semestru.
 • Členům UKS bude vydáván doklad o zaplacení členských příspěvků.
 • Pozvánky na výroční členskou schůzi, vč. programu budou zasílány e-mailem s měsíčním předstihem.
 • Návrh usnesení přednesla předsedající schůze a zároveň nechala hlasovat o jeho přijetí. Usnesení bylo přijato jednomyslně všemi přítomnými.
 • Usnesení VČS je nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

              Zapsal: J.Bárta                                                                             Schválila: B. Wágnerová

Usnesení Výroční členské schůze za rok 2016.

 1. Členů UKS je 56, přítomných bylo 40, což činí jednání schůze usnášení schopné.
 2. Výbor UKS bude i nadále pracovat ve složení: B. Wágnerová, V. Knorr, K. Veselská, M. Koběrská,  O. Svoboda, J. Bárta
 3. Revizní komise bude pracovat ve složení: M. Šmerdová, M. Juřinová, I. Gajdáčková.
 4. VČS schvaluje : Zprávu o činnosti za rok 2016

                           Zprávu o hospodaření za rok 2016      

                           Zprávu revizní komise za rok 2016   

 1. Budou doplněny Stanovy UKS podle připomínek členů a jak požaduje NOZ.
 2. Budou vydávány příjmové doklady za zaplacené členské příspěvky.
 3. Pozvánky na VČS budou zasílány e-mailem 30 dnů před jejím  konání spolu s uvedením programu.